Trang chủ ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN HOẢ TÁNG HẢI PHÒNG

Tình trạng đăng ký trong ngày 14/12/2019

Tên ca
Thời gian
Còn trống/Tổng số chỗ Trực tuyến 15
Ca 1
8 giờ - 10 giờ
(4/4) 
Ca 2
10 giờ - 12 giờ
(4/4) 
Ca 3
12 giờ - 14 giờ
(4/4) 
Ca 4
14 giờ - 16 giờ
(4/4) 
Ca 5
16 giờ - 18 giờ
(4/4) 
Ca 6
18 giờ - 20 giờ
(4/4) 
Ca 7
20 giờ - 22 giờ
(4/4) 
Ca 8
22 giờ - 0 giờ
(4/4) 
Ca 9
0 giờ - 2 giờ
(4/4) 
Ca10
2 giờ - 4 giờ
(4/4) 
Ca 11
4 giờ - 6 giờ
(4/4) 
Ca 12
6 giờ - 8 giờ
(4/4) 

: Chỗ còn trống

: Chỗ đã đăng ký

Đăng ký trực tuyến

Hotline: 0225 3630008